Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] lạnh nhạt; [một cách] lạnh lùng
    stare coldly at somebody
    nhìn ai một cách lạnh lùng