Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • người lạnh lùng (đối xử lạnh nhạt với kẻ khác)

    * Các từ tương tự:
    cold fish