Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • get (have) cold feet
    chùn bước, mất tự tin