Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Mỹ)
    thịt nguội thái lát