Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cold comfort /,kəʊld 'kʌfət/  

  • điều an ủi nhạt phèo
    sau khi mất việc thật là một điều an ủi nhạt phèo khi tôi được biết là đã trúng xổ số ở nơi làm việc cũ