Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coitus /'kəʊitəs/  

  • Danh từ
    (cách viết khác coition)
    sự giao hợp