Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự giao cấu
    sự hợp