Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coincident /kəʊ'insidənt/  

  • Tính từ
    trùng khớp, trùng hợp, trùng

    * Các từ tương tự:
    Coincident indicator, coincidental, coincidentally