Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coinage /'kɔinidʒ/  

 • Danh từ
  sự đúc tiền; tiền đúc
  hệ thống tiền xu
  decimal coinage
  hệ thống tiền xu thập phân
  sự tạo ra, sự đặt ra (từ mới..); từ (cụm từ) mới được tạo ra
  tôi chưa nghe từ ngữ đó trước đây, có phải đấy là một từ ngữ mới tạo ra không?