Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) khe bỏ tiền (cắc)