Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coherently /kəʊ'hiərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] mạch lạc, [một cách] chặt chẽ
    express one's ideas coherently
    trình bày ý kiến một cách mạch lạc