Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cognizant /'kɒgnizənt/  

  • Tính từ
    nhận thức, hiều biết
    be cognizant of something
    hiểu biết cái gì