Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cognizable /'kɔgnizəbl/  

  • Tính từ
    (triết học) có thể nhận thức được
    (pháp lý) thuộc phạm vi toà án, thuộc thẩm quyền toà án