Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cognition /kɒg'ni∫n/  

  • Danh từ
    (tâm lý học)
    sự nhận thức

    * Các từ tương tự:
    cognitional