Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cogency /'kəʊdʒənsi/  

  • Danh từ
    sức thuyết phục; tính vững vàng (của một lý luận…)