Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ, khẩu ngữ)
  nữ sinh (trong trường hỗn hợp)
  Tính từ
  hỗn hợp [dạy] chung cho cả trai lẫn gái
  a coed school
  trường hỗn hợp

  * Các từ tương tự:
  coeducation, coeducational