Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

codification /,kəʊdifi'kei∫n/  /,kɒdifi'kei∫n/

  • Danh từ
    sự pháp điển hóa