Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (trắc địa) khoảng cách cực