Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tin học) trang mã, bảng mã