Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-fight /'kɒkfait/  

  • trận chọi gà

    * Các từ tương tự:
    cock-fighting