Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) mắt lác

    * Các từ tương tự:
    cock-eyed