Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-crow /'kɔkkrou/  

  • Danh từ
    lúc gà gáy, lúc tảng sáng