Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-a-leekie /,kɒkə'li:ki/  

  • Danh từ
    món xúp gà nấu với rau (Scotland)