Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cock-a-doodle-doo /,kɒkə,du:dl'du:/  

  • Danh từ
    cúc cu cu (tiếng gà gáy)
    con gà trống (ngôn ngữ nhi đồng)