Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cobweb /'kɒbweb/  

  • Danh từ
    mạng nhện
    sợi tơ nhện

    * Các từ tương tự:
    Cobweb theorem, cobwebbed, cobwebby