Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đất đai ven ven biển; miền duyên hải