Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coaster /'kəʊstə[r]/  

  • Danh từ
    miếng lót cốc
    khay bưng rượu
    tàu (thuyền) chạy dọc bờ biển (từ cảng này sang cảng khác)