Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coast-waiter /'koust,weitə/  

  • Danh từ
    nhân viên hải quan bờ biển (kiểm soát hàng hoá buôn bán dọc theo bờ biển)