Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    chop onions coarsely
    băm hành thành từng miếng còn lớn