Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coarse-minded /'kɔ:s,maindid/  

  • Tính từ
    không tế nhị, không nhã nhặn, thô lỗ (người)