Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coarse-grained /'kɔ:sgreind/  

  • Tính từ
    to hạt, to thớ
    coarse-grained wood
    gỗ to thớ
    thô lỗ, không tế nhị (người)