Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coarse-featured /'kɔ:s,fi:tʃəd/  

  • Tính từ
    có những nét thô