Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coarse fishing /,kɔ:s'fi∫iŋ/  

  • môn câu cá nước ngọt thường (trừ cá hồi) (như là một môn thể thao)