Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coarse fish /,kɔ:s'fi∫/  

  • cá nước ngọt thường (trừ cá hồi)

    * Các từ tương tự:
    coarse fishing