Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coachmanship /'koutʃmənʃip/  

  • Danh từ
    thuật đánh xe ngựa; tài đánh xe ngựa