Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tiếng ồn sóng dội tạp, tiếng ồn nhiễu