Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) xếp nhóm

    * Các từ tương tự:
    clustering effect