Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clubbable /'klʌbəbl/  

  • Tính từ
    có thể kết nạp vào câu lạc bộ; thích giao tiếp