Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clover-leaf /'kləʊvəli:f/  

  • Danh từ
    giao lộ bốn hướng (cho phép xe chạy mọi hướng)