Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloudburst /'klaʊdbɜ:st/  

  • Danh từ
    mưa rào đột ngột