Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloud-capped /'klaudkæpt/  

  • Tính từ
    phủ mây, có mây che phủ
    cloud-capped mountain
    núi có mây che phủ