Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloud-burst /'klaudbə:st/  

  • Danh từ
    cơn mưa to bất thần