Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloud-bank /'klaʊdbæηk/  

  • Danh từ
    đám mây thấp dày đặc