Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloud chamber /,klaʊd't∫eimbə[r]/  

  • (vật lý)
    phòng ngưng tụ, phòng wilson