Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothier /'klouðiə/  

  • Danh từ
    người dệt vải, người dệt da
    người bán vải dạ
    người bán quần áo may sẵn