Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) người đàn ông sống cuộc sống bình thường nhưng lại bí mật làm đồng tính luyến ái