Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kềnh càng, cồng kềnh, chướng
    dính, quánh