Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clog-dance /klɒgdɑ:ns/  

  • Danh từ
    điệu vũ [chân đi] guốc