Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chiếc guốc
  Động từ
  (-gg-)
  làm tắc
  cống bị lá rụng làm tắc

  * Các từ tương tự:
  clog-dance, cloggy