Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clockwork /'klɒkwɜ:k/  

 • Danh từ
  bộ máy đồng hồ, cơ cấu lên dây cót (ở một số đồ chơi…)
  like clockwork
  đều đặn và chính xác, trôi chảy
  the operation went like clockwork
  ca mổ diễn ra trôi chảy